Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LEDENBEHEER

(Laatst gewijzigd op 15 januari 2024)

Door in te schrijven op de diensten/ het platform aangeboden door Ledenbeheer BV, gelegen te Koekelare onder zaakvoerder Kevin Gunst ingeschreven in KBO onder het nummer 0799138953 (hierna ‘Ledenbeheer’) erkent en aanvaardt u de Gebruikersvoorwaarden, Privacy Policy en Algemene voorwaarden die van toepassing zijn.

Voor alle (toekomstige) klanten van Ledenbeheer die in België woonachtig zijn, gelden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden, derhalve ook als het gebruik of de toegang buiten België plaatsvindt.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1 Account voor uw Organisatie

Om als Organisatie gebruik te maken van het online platform dient u een Account aan te maken op de website. Je kan een club niet meer dan 1 keer registreren, tenzij anders overeengekomen. De registratie gebeurt door 1 persoon, de beheerder. Om uw club te registreren dient u als Beheerder meerderjarig te zijn. U bent als Beheerder gebonden tot het opgeven van correcte gegevens.

U aanvaardt dat Ledenbeheer het e-mailadres van de club account en van elke beheerder als de primaire methode voor communicatie zal gebruiken.

U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw wachtwoord. Ledenbeheer kan niet en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade van het niet beveiligen van uw account en wachtwoord.

Een inbreuk op of schending van één van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden van Ledenbeheer zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van Ledenbeheer diensten met vergoeding van de verleende diensten, onverminderd een eventuele vordering voor verdere vast te stellen schade.

ARTIKEL 2 Uw Account activeren

Als u zich registreert voor Ledenbeheer diensten namens uw werkgever of vereniging, zal uw werkgever of vzw eigenaar zijn van uw Club Account. Als u zich registreert voor Ledenbeheer diensten namens uw werkgever of vzw, dan vertegenwoordigt u en garandeert u dat u de bevoegdheid heeft om uw werkgever of vzw te binden aan Ledenbeheer Voorwaarden.

U bent als beheerder de verantwoordelijke persoon voor de toepassing van Ledenbeheer Voorwaarden op uw Club Account .

ARTIKEL 3 Algemene gebruikers voorwaarden

U mag Ledenbeheer diensten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden noch mag u Ledenbeheer diensten gebruiken in strijd met de wet in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten), evenals de Belgische wet.

U stemt in om Ledenbeheer diensten niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of exploiteren, alsook een onderdeel, het gebruik en de toegang tot Ledenbeheer diensten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ledenbeheer.

U zult geen zoekmachine of andere pay per click trefwoorden (zoals Google AdWords) aanschaffen, of domeinnamen aanschaffen die Ledenbeheer gebruikt of eender welke andere Ledenbeheer handelsmerken en / of variaties.

Voor vragen over de gebruikersvoorwaarden kunt u terecht op ons e-mailadres.

U erkent en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van Ledenbeheer diensten, met inbegrip van informatie die wordt doorgegeven of opgeslagen door Ledenbeheer, wordt beheerst door haar privacy beleid die beschikbaar is op de website.

ARTIKEL 4 Ledenbeheer rechten

Wij behouden ons het recht om de dienst op elk moment te veranderen of stop te zetten, om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij behouden het recht om diensten te weigeren aan eender wie, om welke reden dan ook, op eender welk moment.

Wij hebben de mogelijkheid de club inhoud en accounts te verwijderen waarvan wij inschatten dat deze onwettig, onrechtmatig, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend zijn of in strijd met het intellectuele eigendom van een partij of met deze Ledenbeheer Voorwaarden.

Mondelinge of schriftelijk misbruik van welke aard dan ook (met inbegrip van bedreigingen van misbruik of vergelding) van eender welke Ledenbeheer klant, gebruiker, werknemer of lid zal resulteren in een onmiddellijke stopzetting van de account.

Ledenbeheer zal de club inhoud die wordt ingevoerd in Ledenbeheer diensten niet vooraf screenen en heeft het recht om, naar eigen goeddunken, club inhoud te verwijderen of te weigeren (zoals beschreven in punt 4 van dit artikel)

In geval van een geschil over de Club account eigendom behouden wij ons het recht om identificatie documenten op te vragen om het eigendom van de account te bepalen of te bevestigen. Deze documentatie kan, maar is niet beperkt tot, een gescande kopie van uw door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto .

Ledenbeheer behoudt zich het recht om een account eigendom over te dragen aan de rechtmatige eigenaar. Als we niet in staat zijn aan de rechtmatige eigenaar van het account te bepalen, behoudt Ledenbeheer het recht om een account tijdelijk uit te schakelen tot op het moment dat de rechtmatige eigenaar werd aangewezen.

ARTIKEL 5 Platform voor de club

Met de club heeft u toegang tot het online platform.

U hebt het gebruiksrecht voor slechts één Club account. Het is niet toegestaan om dit recht over te dragen, te kopiëren of te verkopen aan iemand anders, op Ledenbeheer of elders. Meerdere club accounts vereisen meerdere gebruiksrechten en elk gebruiksrecht is onderworpen aan de vergoeding die daarop van toepassing is.

U kunt uw dashboard aanpassen zodat deze voldoet aan uw club vereisten, welke gegevens u heeft verzameld,… Ledenbeheer kan op elke ogenblik en naar eigen goeddunken de template wijzigen als deze inhoud bevat die onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen, of laakbaar is, of die in strijd is met de intellectuele eigendom van een persoon, zelfs als u de template in die vorm heeft ontvangen bij het eerste gebruik. Ledenbeheer kan de template ook wijzigen om te voldoen aan de vereiste met betrekking tot technische veranderingen en updates.

De intellectuele eigendomsrechten van de template blijven eigendom van Ledenbeheer. Als u de door uw aankoop van een template toegekende rechten overschrijdt, kan ledenbeheer juridische stappen tegen u ondernemen , of administratieve stappen tegen u ondernemen zoals het afsluiten of wijzigen van uw club account.

Technische ondersteuning voor een template kan worden gevraagd via de support module die beschikbaar is in de Club instellingen van Ledenbeheer.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker, en niet van Ledenbeheer, om ervoor te zorgen dat de installatie van een nieuwe template de reeds bestaande informatie niet overschrijdt of beschadigd.

ARTIKEL 6: Modules van derden

Ledenbeheer kan u toegang geven tot tools van derden waar Ledenbeheer noch controle, noch invloed op kan uitvoeren.

U erkent en aanvaardt dat Ledenbeheer toegang biedt tot dergelijke instrumenten -zoals deze zijn- zonder enige garanties, toezeggingen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder goedkeuring. Ledenbeheer zal geen enkele aansprakelijkheid hebben voortvloeiend uit of verband houdend met uw gebruik van de optionele tool van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools of modules aangeboden via de site is geheel op eigen risico en u dient er voor te zorgen dat u bekend bent met en de voorwaarden hebt goedgekeurd waaronder deze functionaliteiten of modules worden verstrekt door de desbetreffende derde partij (en).

Ledenbeheer raadt u aan om advies aan te vragen over het gebruik van deze tool, functionaliteit, module bij de desbetreffende derde partij.

ALGEMENE VOORWAARDEN LEDENBEHEER

ARTIKEL 1 DEFINITIES

Voor de volgende begrippen gelden in deze algemene voorwaarden de volgende definities:

“De Klant”: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee Ledenbeheer een Ledenbeheer Overeenkomst afsluit. Dit kan de club zijn of de natuurlijke persoon die de Club account heeft aangemaakt en Beheerder is binnen Ledenbeheer.

“Ledenbeheer Platform”: Online platform voor Ledenadministratie voor de Klant;

“Ledenbeheer Dienst(en)”: het geheel van de door Ledenbeheer te verlenen diensten zoals omschreven in Ledenbeheer Overeenkomst;

“Ledenbeheer Overeenkomst”: Ledenbeheer Overeenkomst ontstaat op het moment dat de Klant een (proef) licentie aanschaft. Ledenbeheer Voorwaarden maken integraal deel uit van deze Ledenbeheer Overeenkomst. ;

“Ledenbeheer Voorwaarden”: deze Ledenbeheer voorwaarden, die bestaan uit de Privacy Policy, de gebruikersvoorwaarden en Algemene Voorwaarden en die aan de kandidaat-klant worden voorgelegd alvorens de bestelling te plaatsen en die na het plaatsen van de bestelling en de aanvaarding van deze bestelling door Ledenbeheer, integraal deel uitmaken van de overeenkomst;

“Gebruiker”: de Klant en/of een Medewerker van de Klant. Elk contact dat bestaat in de module Contacten (ledenbeheer) en werd ingevoerd door de Klant en/of medewerker van de klant.

“Ledenbeheer”: ‘Ledenbeheer BV’.

“Loginprocedure”: de door Ledenbeheer voorgeschreven procedure die de Klant dient te volgen teneinde toegang te verkrijgen tot de Webapplicatie; De Loginprocedure wordt samen met de Logingegevens op het moment dat er het gebruiksrecht ontstaat aan de Klant tegen ontvangstbewijs overhandigd;

“Logingegevens”: een uitsluitend voor Gebruiker bestemde code, bestaande uit je e-mailadres en een wachtwoord, waarmee toegang kan worden verkregen tot de Webapplicatie;

“Medewerker”: een werknemer van De Klant of Ledenbeheer, dan wel een persoon die gemachtigd is werkzaamheden te verrichten ten behoeve van en/of onder de verantwoordelijkheid van de Klant of Ledenbeheer;

“Onvolkomenheid”: alle tekortkomingen van de Webapplicatie die het functioneren daarvan in de weg staan. Het ontbreken van functionaliteit in een nieuwe versie van de Webapplicatie die wel aanwezig was in een eerdere versie wordt niet als een Onvolkomenheid beschouwd;

“Systeemeisen”: de minimale eisen die gesteld worden aan de hardware en software van De Klant voor het deugdelijk gebruik kunnen maken van Ledenbeheer Diensten.

“Vertrouwelijke Informatie”: de vertrouwelijke informatie betreffende De Klant of Ledenbeheer, daaronder onder andere begrepen (a) informatie die schriftelijk als “vertrouwelijk” is aangeduid, (b) informatie die niet algemeen bekend is, (c) informatie die niet algemeen toegankelijk is gemaakt door de partij waarop de informatie betrekking heeft en/of waarvan de informatie afkomstig is, en (d) informatie waarvan het vertrouwelijke karakter als bekend moet worden verondersteld

“Webapplicatie”: Ledenbeheer Platform, waartoe Ledenbeheer aan De Klant toegang verleent voor gebruik conform Ledenbeheer Overeenkomst;

Werkdagen”: vanaf maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële vrije dagen in België;

ARTIKEL 2 AANBIEDING EN OVEREENKOMST

De voorwaarden van Ledenbeheer zijn van toepassing op alle offertes, onderhandelingen en contracten die worden afgesloten. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de offertes en overeenkomsten.

De koper wordt geacht de algemene voorwaarden van Ledenbeheer zoals hierna bedongen te kennen en geïnformeerd te aanvaarden door het enkele feit van het plaatsen van het registreren van een Account voor een Club.

Ledenbeheer is gerechtigd Ledenbeheer Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien de Klant binnen vijftien dagen na ontvangst van de kennisgeving door Ledenbeheer van de gewijzigde algemene voorwaarden, hiertegen uitdrukkelijk en schriftelijk bezwaar heeft gemaakt, wordt de Klant geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen en de gewijzigde algemene voorwaarden;

Zolang niet aanvaard door de Klant, zijn alle voorstellen of prijsoffertes met betrekking tot Ledenbeheer Diensten vrijblijvend en herroepbaar door Ledenbeheer.

ARTIKEL 3 GEBRUIKERSRECHT

Ledenbeheer verleent de Klant hierbij het niet-exclusieve recht om de Webapplicatie te gebruiken ten behoeve van EIGEN administratie en communicatie van de Klant voor een periode van 1 jaar.

Het gebruiksrecht vangt aan op het moment dat de Club account is geactiveerd in Ledenbeheer en er sprake is van een proeflicentie of later licentie.

Ledenbeheer is gerechtigd naar eigen inzicht de Webapplicatie te wijzigen.

Ledenbeheer zal de Klant tijdig op de hoogte stellen van de verwerking van updates en/of upgrades voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van de Webapplicatie, een en ander naar oordeel van Ledenbeheer.

ARTIKEL 4 PLICHTEN VAN DE GEBRUIKER

De Klant mag niet toestaan dat de Webapplicatie wordt gebruikt ten behoeve van of door enige andere (rechts-)persoon dan de Klant.

Het is de Klant niet toegestaan rechten of verplichtingen voortvloeiende uit Ledenbeheer Overeenkomst of Ledenbeheer Algemene Voorwaarden over te dragen aan derde.

Indien de Klant te weten komt dat derden de Webapplicatie onrechtmatig zouden gebruiken, dient hij hiervan onmiddellijk Ledenbeheer schriftelijk op de hoogte te stellen.

Het is Ledenbeheer toegestaan controle uit te oefenen op eventueel misbruik van deze software en bij vaststelling ervan het gebruiksrecht onmiddellijk en zonder enige tegenprestatie op te schorten, te schrappen of de toegang tot Ledenbeheer diensten te ontzeggen. Dit onverminderd het recht van Ledenbeheer om zijn rechten voor een rechtbank wegens inbreuk op de Softwarewetgeving af te dwingen met inbegrip van een vordering in schadevergoeding.

De Klant is verantwoordelijk voor alle activiteiten en inhoud zoals data, persoonsgegevens, afbeeldingen, foto’s, video’s en links die worden ingeladen onder uw Ledenbeheer Club account. U mag geen wormen of virussen of code van eender welke destructieve en schadelijke aard verzenden.

ARTIKEL 5 DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

Ledenbeheer Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode 1 jaar tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Bij de eerste registratie van uw club kan u starten met een proeflicentie van 1 maand voor maximaal 50 actieve leden. Na het verstrijken van 1 maand kan de proeflicentie omgezet worden in een licentie van 1 jaar, deze omzetting gebeurt niet automatisch en dient door de klant uitgevoerd te worden. Als de proeflicentie wordt omgezet in een licentie dan wordt het overige stuk van de maand prorata gerekend tot het einde van de maand. De eerste dag van de maand volgend op de omzetting is de start van het jaarcontract.

1 maand voor het verstrijken van het jaar stuurt Ledenbeheer u een e-mail met vraag om de overeenkomst te verlengen voor telkens 1 jaar. U bent dus steeds vrij om te verlengen.

Ledenbeheer Overeenkomst heeft een intuïti personae karakter(club) en Ledenbeheer heeft het recht Ledenbeheer Overeenkomst te beëindigen met onmiddellijke ingang, van rechtswege en zonder ingebrekestelling op het moment dat de Klant niet meer in staat is om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen dan wel op het moment dat Ledenbeheer uit de omstandigheden moet afleiden dat de Klant niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, of op het moment dat de Klant zijn activiteiten staakt, ontbonden wordt of failliet wordt verklaard en/of de controle van de Klant door overdracht meerderheid van de aandelen of deelbewijzen, wijzigt.

In dergelijk geval en in de gevallen waarin de Klant niet voldoet aan de hem opgelegde verplichtingen (cfr. supra), is het Ledenbeheer toegestaan om aan de Klant de toegang tot Ledenbeheer applicatie te blokkeren/ te weigeren.

Ledenbeheer Overeenkomst kan schriftelijk zonder rechterlijke tussenkomst worden verbroken indien de een partij, na een aangetekende omstandige ingebrekestelling, nalaat zijn verplichtingen uit Ledenbeheer Overeenkomst na te komen binnen dertig (30) kalenderdagen na de ingebrekestelling.

Bij beëindiging van Ledenbeheer Overeenkomst zal de Klant terstond het gebruik van de Webapplicatie staken en gestaakt houden. Ledenbeheer zal bij beëindiging van Ledenbeheer Overeenkomst, om welke reden dan ook, geen vergoedingen van welke aard ook aan de Klant betalen.

Indien u Ledenbeheer Overeenkomst opzegt in het midden van uw lopende contractperiode, zal er een laatste factuur verstuurd worden via e-mail met het resterende bedrag van dat jaar. Van zodra deze factuur is betaald zullen er geen nieuwe facturen worden verstuurd en wordt uw Club account geschorst.

Ledenbeheer heeft het recht om de Algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen.

ARTIKEL 6 PRIJS

Ledenbeheer hanteert volgende formules (vanaf 1 augustus 2021):

  • Start versie (< 51 actieve leden) / onbeperkt geldig: gratis (beperkte functionaliteit).
  • Gratis demo (< 51 actieve leden) / 30 dagen: gratis, geen stilzwijgende overeenkomst.
  • Basis (incl. 150 actieve leden) / jaar: maandelijkse domiciliëring 29 euro/maand.
  • Plus (incl. 250 actieve leden) / jaar: maandelijkse domiciliëring 59 euro/maand.
  • Pro (incl. 500 actieve leden) /jaar: maandelijkse domiciliëring 79 euro/maand.

Clubs die aangesloten zijn bij Danssport Vlaanderen krijgen 10% korting op hun eerste jaar, 2% korting op de daaropvolgende jaren.
Clubs die aangesloten zijn bij Danssport Vlaanderen maar geen gebruik maken van de functionaliteit van Ledenbeheer hebben toegang tot het Danssport Vlaanderen menu en alle onderliggende functionaliteiten. Dit is een gratis deel van Ledenbeheer.

Het aantal actieve leden wordt maandelijks herberekend, van zodra je als club het aantal actieve leden overschrijdt zal het tarief die hieraangekoppeld is aangerekend worden voor de volgende maand (ook al is het aantal actieve leden bij aanvang van een nieuwe maand terug kleiner).

Indien je kiest voor een jaarlijkse betaling dan ligt de prijs vast voor 365 dagen. Je kan altijd upgraden naar een duurder pakket, deze zal prorata verrekend worden. Downgraden kan na afloop van de contractduur van 365 dagen.

Alle door Ledenbeheer gehanteerde prijzen en andere tarieven zijn inclusief BTW.

Ledenbeheer is gerechtigd om jaarlijks een prijsverhoging toe te passen. De prijsverhoging is gekoppeld aan de gezondheidsindex.

Eventuele prijswijzigingen worden 1 maand voorafgaand aan de inwerkingtreding medegedeeld via e-mail of op enige andere wijze. Bij prijsstijgingen buiten of boven het in artikel 6.2. verwoorde principe kan de Klant Ledenbeheer Overeenkomst, in afwijking van het bepaalde in artikel 5.2, schriftelijk aangetekend opzeggen binnen de 30 dagen na kennisgeving van de prijswijziging.

Indien de Klant binnen een termijn van 14 dagen na de kennisgeving van de prijswijziging hiertegen uitdrukkelijk en schriftelijk geen bezwaar maakt, wordt de Klant geacht de prijsverhoging te hebben aanvaard en zal hij door de gewijzigde (verhoogde) prijs gebonden zijn.

Betaling van de vergoeding geschiedt uitsluitend door middel van overschrijving of via het betalingssysteem.

ARTIKEL 7 BETALINGSTERMIJN

Ledenbeheer besteedt alle online betalingen uit aan de Stichting Mollie Payments. Dit betekent dat u Ledenbeheer betalingen onder deze naam op uw rekeninguittreksels ziet staan.

Het incassant ID van Stichting Mollie Payments is NL08ZZZ502057730000.

Bij de eerste maandelijkse betaling wordt ook gevraagd een domiciliëring aan te vragen.

Bij maandelijkse betaling gebeurt deze telkens op de eerste dag van de maand.

Bij het uitblijven van betaling binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum is van rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling een schadevergoeding van 10 % verschuldigd op alle vervallen maar nog niet betaalde bedragen.

Indien de Klant zijn betalingsverplichtingen, niet, onvolledig of laattijdig nakomt, is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de op dat ogenblik geldende referte-interest (Wet van 2 augustus 2002) tot op de dag van de volledige betaling, vermeerderd met een schadebeding van 15 % van het openstaand saldo.

De Klant dient Ledenbeheer tevens te vergoeden voor alle invorderingskosten die Ledenbeheer heeft moeten maken, waaronder onder andere (maar niet beperkt tot) de honoraria en kosten van advocaten en technische raadslieden, tengevolge van een contractuele inbreuk door de Klant. Ledenbeheer heeft het recht de uitvoering van Ledenbeheer Overeenkomst op te schorten in geval van niet-betaling van vervallen facturen.

ARTIKEL 8 VERPLICHTINGEN VAN LEDENBEHEER

Ledenbeheer staat ervoor in dat de service provider een back-up maakt van de gegevens die de Klant middels de Webapplicatie heeft ingevoerd.

Ledenbeheer staat ervoor in dat de gegevens die de Klant middels de Webapplicatie heeft ingevoerd zo goed als redelijkerwijs mogelijk worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door niet- Gebruikers.

Behoudens het bepaalde in artikel 12 onthoudt Ledenbeheer zich van het inzien van de gegevens die de Klant middels de Webapplicatie bij Ledenbeheer heeft geplaatst, en stelt geen gegevens ter beschikking aan derden, tenzij Ledenbeheer hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Ledenbeheer zorgt er tevens voor dat de Klant beschikt over ruimte op de server, voldoende om alle gegevens te kunnen bewaren bij normaal gebruik van de Webapplicatie, met een maximum van 1 Gb (gigabyte).

ARTIKEL 9 VERPLICHTINGEN EN MEDEWERKING VAN DE KLANT

U mag Ledenbeheer dienst niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden noch mag u de dienst gebruiken in strijd met de wet in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten), evenals de België wet.

De Klant dient een wijziging in haar adresgegevens onverwijld schriftelijk of via e-mail aan Ledenbeheer mede te delen.

De Klant is verplicht de gebruiksregels van artikel 11 in acht te nemen.

De Klant draagt zorg voor het functioneren van zijn hard- en software, configuratie, randapparatuur en internetverbinding benodigd voor het gebruik van Ledenbeheer Diensten.

De Klant staat ervoor in dat de door hem ten behoeve van Ledenbeheer Diensten gebruikte apparatuur en software voldoet aan de Systeemeisen. De Klant is verantwoordelijk voor het treffen van de nodige maatregelen teneinde zijn apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door eigen gebruikers of door derden.

De Klant zal Ledenbeheer alle informatie en medewerking, waaronder mede begrepen het doorgeven aan Ledenbeheer van correcte en actuele adres- en facturatie gegevens, verschaffen die Ledenbeheer nodig heeft voor de instandhouding van Ledenbeheer Diensten.

ARTIKEL 10 GEGEVENS

De gegevens die de Klant middels de Webapplicatie heeft ingevoerd worden opgeslagen in een databank die onder beheer van een door Ledenbeheer ingeschakelde derde (Combell) staat.

De Klant blijft te allen tijde eigenaar van de door hem ingevoerde gegevens.

Ledenbeheer is in geen enkel geval aansprakelijk voor kosten van reproductie van verminkte of verloren gegevens en evenmin voor (gevolg)schade, gederfde winsten of sportieve schade van de Klant.

ARTIKEL 11 GEBRUIKERSREGELS

De Klant zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken aan (de Klanten van) Ledenbeheer bij het gebruik van Ledenbeheer Diensten, een en ander naar het oordeel van Ledenbeheer. Het is de Klant niet toegestaan handelingen te verrichten die schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van (de Klant en van) Ledenbeheer.

Het is de Klant niet toegestaan Ledenbeheer Diensten te gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen of Ledenbeheer Algemene Voorwaarden.

De Klant is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens die hij middels de Webapplicatie bij Ledenbeheer heeft geplaatst. De Klant is verantwoordelijk voor de Verwerking en vragen van de leden van de Klant.

De Klant verbindt zich ertoe om de aan hem ter beschikking gestelde webapplicatie te gebruiken als ‘een goed huisvader’. Hij zal er mee over waken dat het systeem op een correcte wijze zal worden gebruikt alsook garandeert de Klant dat de gegevens van diens gebruikers te allen tijde gevrijwaard zullen zijn en verbindt de klant zich ertoe om op generlei wijze misbruik te maken van deze gegevens. De Klant is de enige die gehouden kan zijn tot vergoeding van welke schade dan ook dewelke zou ontstaan ingevolge het misbruiken van de gegevens van de gebruikers.

ARTIKEL 12 ONDERSTEUNING

Gedurende Ledenbeheer Overeenkomst kan de Klant een beroep doen op ondersteuning.

Correctief Onderhoud: het opsporen en herstellen van onvolkomenheden in Ledenbeheer Platform nadat deze door de klant zijn gemeld.

Informatie verzoek: Het verlenen van assistentie, hulp en advies, alsmede het adviseren over het gebruik en het functioneren van het Ledenbeheer Platform. Indien Ledenbeheer in opdracht van de Klant werkzaamheden met betrekking tot de onder dit artikel genoemde opdrachten verricht, kan Ledenbeheer deze werkzaamheden aan de Klant apart in rekening brengen conform de bij Ledenbeheer geldende prijzen en gemaakte kosten.

Enkel de Beheerders hebben toegang tot de supportfunctie. In het kader van het leveren van support is Ledenbeheer gerechtigd de gegevens van de Klant, bedoeld in artikel 10, in te zien.

Ledenbeheer mag een supportaanvraag met betrekking tot artikel 12.3 weigeren indien Ledenbeheer eenzijdig beslist dat deze niet binnen zijn kennis of tijdsschema past.

ARTIKEL 13 BESCHIKBAARHEID

Ledenbeheer levert inspanning voor een optimale beschikbaarheid van en toegang tot de Webapplicatie.

Ledenbeheer is gerechtigd om , zonder enige verdere voorafgaande bekendmaking de toegang tot de Webapplicatie buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is voor onderhoud of te verrichten aanpassingen of verbeteringen van een of meer Ledenbeheer Diensten, zonder dat dit een recht op schadevergoeding van de Klant jegens Ledenbeheer met zich meebrengt. Ledenbeheer spant zich in dit tot een minimum te beperken.

ARTIKEL 14 LOGIN GEGEVENS

De Klant dient zorgvuldig om te gaan met en is verantwoordelijk voor de login gegevens. De login gegevens zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden gebruikt buiten de organisatie van de Klant. De Klant en de Gebruikers zijn ten aanzien van de login gegevens verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten ten opzichte van eenieder. De Klant is aansprakelijk voor ieder gebruik van zijn login gegevens. Alle handelingen van de Gebruikers te dier zake zijn voor rekening en risico van de Klant.

ARTIKEL 15 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Diensten en op het Platform, (o.a. software, merk , know- how, domeinnamen, ad-words, of gelijkaardige zaken aan Ledenbeheer waardoor er verwarring kan ontstaan, niet-exhaustief) behoren in hun volledigheid toe aan Ledenbeheer. Via deze Algemene Voorwaarden worden op geen enkele wijze Intellectuele Eigendomsrechten overdragen van Ledenbeheer aan de Klant.

ARTIKEL 16 AANSPRAKELIJKHEID

Het online platform die door Ledenbeheer wordt voorzien, maken diensten uit die steeds middelverbintenissen zijn, namelijk verbintenissen waarbij alle zorg en bekwaamheid aangewend wordt, en dit in tegenstelling tot resultaats­verbintenissen, waarbij Ledenbeheer een bepaald resultaat zou garanderen.

Behoudens in het geval dat bijzondere wettelijke bepalingen een beperking van de aansprakelijkheid van Ledenbeheer uitsluiten voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout, is Ledenbeheer slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in de volgende leden van dit artikel.

Ledenbeheer wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid in haren hoofde af voor : - de vergoeding van alle indirecte schade of gevolgschade, waaronder financiële of commerciële verliezen, winstderving, verhoging van algemene kosten, storing van planning, verlies van verwachte winst, kapitaal, cliënteel, verlies van geld of waardepapieren, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van de Klant zijn afnemer, verminking of verlies van data, door gebruik of het niet kunnen gebruiken door de Klant of derden 2 van de Dienst(en), schade verband houdende met het gebruik van door de Klant aan Ledenbeheer voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door de Klant aan Ledenbeheervoorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten.

Voor zover LEDENBEHEER bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan zij niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van zware of opzettelijke fout. - schade veroorzaakt door de fout van de Klant, en/of haar gebruikers; - de vergoeding van alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het verkeerdelijk gebruik van de Dienst(en); - schade aan de Klant, de gebruikers en/of aan andere derden die voortvloeit uit de ongeoorloofde toegang tot de account en/of de materialen van de Klant en/of de gebruikers en dit ongeacht of de Klant dergelijk gebruik heeft toegestaan of niet; - schade aan de Klant, de gebruikers en/of aan derden die voortvloeit uit de soft- en/of hardware van derde partijen; - schade die voortvloeit uit het niet en/of het verkeerdelijk installeren en/of gebruik van de door LEDENBEHEER ter beschikking gestelde tool die toegang verleent tot de Dienst(en); - elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit een vooraf aangekondigd onderhoud en/of een noodonderhoud; - elke aansprakelijkheid inzake de connectiviteit tussen de Klant en LEDENBEHEER; - de vergoeding van schade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door software of hardware geleverd of gemaakt door derden, of door enig ander element in het bedrijf van de Klant, of in het bedrijf van de Klant gebracht na de totstandkoming van de Overeenkomst. De Klant aanvaardt dit.

Voor zover Ledenbeheer geen aanspraak kan maken op de in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsuitsluitingen of -beperkingen, is zijn aansprakelijkheid te allen tijde per geval beperkt tot een bedrag van 50 % van alle in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan haar verzuim aan de Klant gefactureerde bedragen, verminderd met crediteringen door Ledenbeheer aan de Klant in die periode, met een maximum van €2500.

De Klant erkent en aanvaardt dat de webapplicaties Onvolkomenheden kunnen bevatten dewelke op eerste verzoek door Ledenbeheer in de mate van het mogelijke zullen hersteld worden maar die in hoofde van de Klant geen recht op een schadevergoeding doen ontstaan.

De aansprakelijkheid van Ledenbeheer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met de Klant ontstaat in alle gevallen slechts indien de Klant Ledenbeheer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt via een aangetekend schrijven binnen de 7 dagen na kennisname, waarbij een redelijke termijn tot herstel van de tekortkoming wordt gesteld, en Ledenbeheer na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Ledenbeheer in staat is adequaat te reageren.

Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien de Klant heeft verzuimd maatregelen te nemen om (a) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; (b) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of (c) indien de Klant nalaat Ledenbeheer zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van de schade in kennis te stellen en hem van alle relevante informatie te voorzien.

ARTIKEL 17 PRIVACY

Voor zover de Klant met gebruikmaking van de Webapplicatie persoonsgegevens verwerkt, is de Klant daarvoor de verantwoordelijke in de zin van de geldende privacywetgeving.

De Klant staat ervoor in dat hij de persoonsgegevens rechtmatig verwerkt. Ledenbeheer zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in opdracht van de Klant en overeenkomstig de instructies van de Klant, binnen de perken van Ledenbeheer Overeenkomst. Ledenbeheer zal de persoonsgegevens raadplegen voor administratief, intern gebruik en/ of als de raadpleging van de persoonsgegevens nodig zijn om de werking van Ledenbeheer Platform te verbeteren. De Klant gaat akkoord met het privacybeleid van Ledenbeheer dat te vinden is op de website.

De Klant vrijwaart Ledenbeheer voor alle aanspraken van derden met betrekking tot Ledenbeheer Overeenkomst tussen Ledenbeheer en de Klant en/of de door de Klant in het kader van Ledenbeheer Overeenkomst verwerkte gegevens die jegens Ledenbeheer mochten worden ingesteld wegens een niet aan Ledenbeheer toe te rekenen schending van de Wet ter bescherming van persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

ARTIKEL 18 CONFIDENTIALITEIT

Elk van beide partijen zal Vertrouwelijke Informatie betreffende de andere partij niet openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de Vertrouwelijke Informatie is verkregen.

Elk van beide partijen neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen teneinde zijn geheimhoudingsverplichtingen na te komen. Geen van de in dit artikel opgenomen bepalingen legt de ontvangende partij enige beperking op ten aanzien van informatie of gegevens – al dan niet gelijk of gelijksoortig aan de informatie of gegevens vervat in de Vertrouwelijke Informatie – indien die informatie of gegevens:

-reeds het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de betrokken partij werden verkregen;

-onafhankelijk door de ontvangende partij zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de betrokken partij;

-algemeen bekend zijn of worden of algemeen toegankelijk worden gemaakt, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; of

door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de betrokken partij wordt geschonden.

De geheimhoudingsverplichtingen ingevolge dit artikel gelden niet voor zover Vertrouwelijke Informatie van de andere partij openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking.

Partijen staan er voor in dat hun Medewerkers alsmede door partijen ingeschakelde derden de in dit artikel beschreven geheimhoudingsverplichtingen nakomen.

ARTIKEL 19 LEVERINGSTERMIJNEN

Alle leveringstermijnen worden door Ledenbeheer indicatief vastgesteld en worden zoveel mogelijk in acht genomen. Zodra Ledenbeheer op de hoogte is van een omstandigheid die tijdige levering mogelijk in de weg staat treedt hij in overleg met de Klant.

De Klant heeft in geen geval recht op schadevergoeding in verband met een te late levering. Ledenbeheer heeft te allen tijde het recht deelleveringen te verrichten.

ARTIKEL 20 UITSLUITING

Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in Ledenbeheer Overeenkomst is opgenomen, geeft Ledenbeheer geen andere of nadere garanties, toezeggingen, voorwaarden met betrekking tot Ledenbeheer Diensten en wijst Ledenbeheer hierbij alle andere garanties, toezeggingen of voorwaarden af, hetzij expliciet, impliciet of krachtens de wet (met inbegrip van doch niet beperkt tot garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, het geen inbreuk maken op andere rechten of geschiktheid voor een bepaald doel) met betrekking tot Ledenbeheer Diensten.

ARTIKEL 21 OVERMACHT

Ledenbeheer is niet gehouden tot nakoming van een contractuele verplichting, indien nakoming wordt belemmerd door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: militair optreden, overheidsoptreden, weersomstandigheden, uitvallen van of storingen in telecommunicatie- en internetverbindingen, hacking, virussen, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van Ledenbeheer, transportproblemen en stakingen.

Indien Ledenbeheer bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of ten gevolge van de overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd de reeds geleverde prestatie c.q. het leverbare deel van de prestatie afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Zodra de overmachtsituatie langer dan 6 weken duurt, heeft Ledenbeheer het recht Ledenbeheer Overeenkomst te beëindigen, zonder hiervoor een schadevergoeding te moeten betalen.

ARTIKEL 22 OVERIGE BEPALINGEN

Alle rechten en verplichtingen, dewelke bij onderhavige overeenkomst zijn aangegaan, gaan automatisch over op de rechtsopvolgers van Ledenbeheer en de Klant (hierna Partijen), en dit zowel op hun algemene rechtsopvolgers als op hun rechtsopvolgers ten bijzondere titel.

Partijen zijn ervan overtuigd dat onderhavige voorwaarden in al haar aspecten bindend en geldig zijn.

Mochten niettemin één of meerdere bepalingen van onderhavige overeenkomst nietig of ongeldig zijn, dan tast deze nietigheid of ongeldigheid de geldigheid van de overige bepalingen en van het overblijvend gedeelte van onderhavige overeenkomst niet aan.

Bepalingen die door nietigheid aangetast of ongeldig zouden zijn, blijven bindend voor het gedeelte ervan dat wettelijk toegelaten is. Partijen verbinden er zich toe om de bepalingen die nietig of ongeldig zouden zijn te vervangen door geldige bepalingen die de bedoeling van partijen zo dicht mogelijk benaderen.

De toepasselijkheid van een geheel of gedeelte van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Klant wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij zulks door Ledenbeheer uitdrukkelijk is aanvaard.

De Klant aanvaardt dat iedere communicatie tussen Ledenbeheer en de Klant elektronisch kan geschieden behoudens voor zover in Ledenbeheer Voorwaarden en/of Ledenbeheer Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

De door Ledenbeheer opgeslagen versie van de betreffende communicatie of overeenkomst geldt als bewijs daarvan. Deze opgeslagen versie geldt derhalve als bewijs van handtekening in de zin van artikel 1322 B.W.

Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de Klant, komt dit voor risico van de Klant, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

ARTIKEL 23 TOEPASSELIJKE RECHTEN EN BEVOEGDE RECHTBANK

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van – niet limitatief – de totstandkoming, de uitvoering of niet uitvoering van deze overeenkomst en de interpretatie ervan zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van West-Vlaanderen.

Op deze overeenkomst zal uitsluitend het Belgisch recht van toepassing zijn.

KEVIN GUNST

LEDENBEHEER BV